Οικογενειακά Δέντρα

Τα οικογειακά δέντρα απαρτίζονται από μέλη / άτομα, τα οποία καταγράφονται σταδιακά και εμπλουτίζονται και διορθώνονται σχετικές πληροφορίες. Ένα μέλος μπορεί να μην ανήκει σε οικογενειακό δέντρο, ή να ανήκει σε πολλά. 

Στην περίπτωση που έχει καταγραφεί το μέλος, αλλά δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα συγγενικά του πρόσωπα, τότε το μέλος αυτό δεν ανήκει σε κανένα οικογενειακό δέντρο.

Σε αντίθετη περίπτωση ένα μέλος μπορεί να ανήκει σε περισσότερα από ένα δέντρο όταν καταγράφεται και στο δέντρο των γονέων του, αλλά και στο δέντρο του / της συζύγου κοκ.

 Προς το παρόν υπάρχουν λίγες πληροφορίες που για αυτό είναι καταγεγραμμένα λίγα δέντρα. Στο μέλλον θα προστεθούν κι άλλα.

Οικογενειακά Δέντρα

Με βάση τα καταγεγραμμένα στοιεία τα δέντρα που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα έστω και με πολλές ελλείψεις είναι τα παρακάτω:

Νικολακάκη

Χριστοφακάκη

Φανουργάκη

Γερμανάκη

Μπορείτε να βοηθήσετε υποβάλοντας διορθώσεις, προσθήκες και σχόλια σχετικά με τα οικογενειακά δέντρα.

Χάρτης Καμηλαρίου

ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ