Φωτογραφίες στο σχολειό

Κείμενο

Τοποθεσία

Σχολείο

1972
1965
1951
1950